BigBossie-Business

A relatioship requires a lot of work and commitment.

BigBossie-

Business


A relationship requires a lot of work and commitment.


Expertise

 • IT Projectmanager/leider
  Het managen en coördineren van externe en interne projecten.
  Ervaring: > 10 jaar
  Werkgever(s): Betty Blocks, Holder, EPS (Egis Parking Services), NEN, Turien & Co, ABNAMRO, Fortis, NIBC, DEXIA, Bank Labouchere


  #Verantwoordelijkheden:

  - het dagelijks projectmanagement, helikopterview hierover;
  - de goede vertaalslag van en naar alle partijen;
  - coachen, enthousiasmeren van teamleden om teamprestaties te verhogen;
  - vastlegging van alle relevante afspraken in het projectplan;
  - planning, verdeling en bewaking van de noodzakelijke activiteiten;
  - verantwoordelijke voor de fasering en de projectbeheersing;
  - het bewaken van de realisatie ten opzichte van de planning;
  - het nemen van corrigerende maatregelen, wanneer resultaten niet behaald lijken te worden;
  - afleggen van verantwoording aan de opdrachtgever;
  - overdracht bij afsluiting van het project van de resultaten aan de opdrachtgever.

  #Managen van projectdoelstellingen
  Behalen van de projectdoelstellingen door het goed inpannen van de juiste resources (personeel).
  Managen van verwachtingen bij hoger management en project uitvoerders; plannen, bijhouden en beoordelen van de resultaten van werkzaamheden.

  #Managen operationele doelstellingen
  Behalen van operationele doelstellingen door informatie en aanbevelingen toe te voegen aan strategische plannen; voorbereiden en afronden van actielijsten; implementeren en rapporteren van productiviteit, kwaliteit en klantenservice standaarden; problemen op te lossen; controles uitvoeren; trends identificeren; systeemverbeteringen vaststellen; veranderingen implementeren.

  #Financiële planning
  Voldoen aan financiële verwachtingen door het plannen van benodigdheden; (jaar) budgetten voorbereiden; financiele planning, uitgaven inschatten; afwijkingen analyseren; initiëren van corrigerende maatregelen.

  #Ontwikkeling
  Blijven ontwikkelen in het vakgebied door trainingen, cursussen, netwerken en het lezen van vakbladen.
 • Manager IT
  Verantwoordelijk voor IT afdeling
  Ervaring: < 1 jaar
  Werkgever(s): EPS (Egis Parking Services)


  Verantwoordelijkheden:

  - het effectief en efficient aansturen van interne en externe IT dienstverlening, met als resultaat goed functioneel beheer van primaire en secundaire systemen, evenals het beheer en onderhoud van de systemen;

  - begeleiden, coachen en ontwikkelen van de medewerkers om het gewenste resultaat te behalen;

  - verantwoordelijk voor budget, efficient en effectief werken, kostenbesparingen- en beheersing;

  - vertaald de organisatiestrategie naar IT doelstellingen en geeft leiding aan de operationele implementatie;

  - adviseert over en begeleidt de in- en uitvoering van de IT dienstverlening, zowel naar de directie als de externe partijen;
 • IT Coordinator
  Verantwoordelijk voor functioneel beheer groep
  Ervaring: > 10 jaar
  Werkgever(s): EPS (Egis Parking Services), DEXIA, Bank Labouchere


  Verantwoordelijkheden:

  - het zorgdragen voor de coördinatie en aansturing van de uit te voeren werkzaamheden op het gebied van technisch en functioneel beheer;

  - zorgdragen voor een effectieve en kwalitatief hoogwaardige in- en externe serviceverlening;

  - coördineren van de werkzaamheden met een team bestaande uit ongeveer 10 FTE, functioneel beheer, technisch beheer en servicedesk.

  - aanspreekpunt voor Manager ICT wat betreft coördinatie van nieuwe projecten, incidenten, changes en escalaties;

  - operationele aanspreekpunt voor de leveranciers betreffende zaken die betrekking hebben op de systemen, functioneel- en technisch beheer;

  - zorgdragen voor de serviceverlening van en naar de klant / leverancier.
 • Service Level / Delivery Manager
  Verantwoordelijk voor de afgesproken ICT dienstverlening op basis van SLA's
  Verantwoordelijkheden:

  - het monitoren, definiëren/opstellen van de te meten prestatieniveaus (kpi’s) volgens de overeengekomen afspraken;
  - functioneel aansturen en coachen van servicedesk (7-9 fte);
  - deelnemen aan diverse opstellen en monitoren van SLA’s;
  - coördineren van changes (op SLA’s);
  - initiëren/beoordelen van verbetervoorstellen;
  - primair aanspreekpunt escalaties;
  - opstellen en monitoren van “Customer Security Profile” op basis van RBAC;
  - managen van in/externe klantcontacten;
  - verwachtings-management van en naar ICT en Business;
  - gebruik gemaakt van Lean, ITIL, Agile Scrum en Prince2 methodiek.
 • Service Manager
  Verantwoordelijk voor, dat de ICT-dienstverlening naar wens is, maar ook dat deze is afgestemd op de behoeften, doelstellingen en uitdagingen van de afnemer, om zodoende een geoptimaliseerde ICT-omgeving te realiseren.
  Verantwoordelijkheden:

  -ICT jaarplan en budgettering;
  -uitvoering van operationele/tactische processen (intern/extern) voor de dienstverlening aan klanten;
  -zorgdragen voor behalen van afgesproken Service Levels;
  -bewaken van beheersprocessen om de afgesproken SLA’s te behalen;
  -onderhouden van klantcontacten met operationele afdelingen m.b.t. planning van changes, resources (fte’s);
  -opstellen en monitoren van “Customer Security Profile” op basis van RBAC;
  -initiëren en beoordelen van verbetervoorstellen om dienstverlening te verbeteren;
  -functioneel aansturen & coaching van DLR-support team (3fte);
  -primair aanspreekpunt voor Business betreffende escalaties;
  -opstellen en onderhouden van de (nieuwe) diensten in de Producten Diensten Catalogus (PDC);
  -borgen van juiste dienstverlening;
  -verwachtings -management van en naar ICT en Business;
  -verbeteringstrajecten;
  -maandelijkse SLA rapportages;
  -maandelijkse overlegstructuur met ICT en de Business omtrent de dienstverlening;
  -gebruik gemaakt van Agile Scrum en ITIL methodiek.
 • Web developer / designer
  Verantwoordelijk voor het vertalen van de wensen van klanten naar web-designs die passen binnen hun huisstijl, met een combinatie van vertrouwde alsmede nieuwe technieken, werken en bouwen aan mooie, innovatieve (online) producten? (Websites)
  Verantwoordelijkheden:

  -complete implementatie van diverse websites;
  -ontwerp en ontwikkeling van de websites;
  -vertalen van de klantwensen naar een ontwerp en design;
  -uitvoeren van functionele wijzigingen op de websites;
  -training in het omgaan met achterliggende CMS;
  -hosting van beide websites;
  -technische en functionele klant ondersteuning;
 • Coördinator Dealingroom support (hands-on)
  Verantwoordelijk voor de coordinatie van de 24/7 support aan de bedrijf kritische applicaties op de Dealingroom.
  Verantwoordelijkheden:

  -de 24/7 support aan de bedrijf kritische applicaties op de Dealingroom;
  -aansturing van 3 FTE’s;
  -primair aanspreekpunt voor management en handelaren Dealingroom;
  -de coördinatie van incidenten en changes/releases op handelsvloer;
  -de coördinatie van support en beheer werkzaamheden op de bedrijf kritische applicaties en arbitrage systemen (telecom);
  -applicatiebeheer bedrijf kritische applicaties Dealingroom;
  -functioneel/technisch beheer arbitrage systemen en voice logging (TELECOM);
  -functioneel/technisch beheer bedrijf kritische applicaties Dealingroom;
  -beschrijven support en beheerprocessen in procedures t.b.v. efficiency verbetering bedrijf kritische applicaties en arbitrage systemen (TELECOM);
 • Service coordinator
  Verantwoordelijk voor de coordinatie van de ICT-dienstverlening, afgestemd op de behoeften, doelstellingen en uitdagingen van de afnemer, om zodoende een geoptimaliseerde ICT-omgeving te realiseren.
  Verantwoordelijkheden:

  -het eerste aanspreekpunt bij support verzoeken en verstoringen;
  -een sturende rol in het problem proces om te zorgen dat er gewerkt wordt aan een goede oplossing;
  -zorgdragen van communicatie bij verstoringen en coördinatie van grotere incidenten;
  -toewijzen van support verzoeken aan derdelijns afdelingen;
  -het verzorgen van de rapportage aangaande verstoringen en oplossingen;
  -het coördineren van het oplossen van incidenten en de incident escalaties;
  -de communicatie naar de eindgebruikers;
  -de coördinatie voor afdeling Change Management van niet-standaard aanvragen (NSA’s) en priorisering hiervan;
  -deelname aan de afstemming van de change- en releasekalender op tactisch niveau tussen ICT, de business ende externe dienstverleners;
  -de coördinatie voor de afdeling Problem Management, bewaken en verzorgen van Major Incident Reports en Root Cause Analyses;
  -het opstellen en monitoren van UC’s; SPA’s en SLA’s;
  -het afstemmen van (nieuwe) requirements aan de hand van Service Catalogus met ICT en Business voor (bestaande/nieuwe) SLA’s;
  -het definiëren en opstellen van kpi’s om prestatieniveau van overeengekomen afspraken te meten;
  -het coördineren van (tijdelijke) changes op SLA’s;
  -het initiëren en beoordelen van verbetervoorstellen om dienstverlening te verhogen;
 • ICT Service/Helpdesk
  Verantwoordelijk voor het operationele beheer en continuïteitsbewaking van onze werkplekken en het pro-actief bezig zijn met het optimaliseren van het gebruik van ICT middelen voor de verscheidene processen binnen onze organisatie.
  Verantwoordelijkheden:

  -het eerste aanspreekpunt bij support verzoeken en verstoringen;
  -Aannemen, beantwoorden, registreren en beoordelen van incidenten
  -Oplossen van voorkomende incidenten op hard- en softwaregebied
  -Escaleren van niet zelfstandig op te lossen incidenten aan de tweede/derdelijns servicedesk en toeleveranciers
  -Bewaken van incidenten die in behandeling zijn
  -Beheren van servicedesk ondersteunende applicaties
  -Verrichten van administratieve werkzaamheden als gevolg van beheeractiviteiten
  -Verwerken van wijzigingsverzoeken
  -Opstellen van handleidingen kantoorautomatisering voor gebruikers
 • Functioneel beheer
  Verantwoordelijk voor dat de informatie en functionaliteit van de informatiesystemen en geleverde IT diensten blijven aansluiten bij de behoeften van gebruikers en daarbij het, zonder problemen, in beheer nemen van nieuwe functionaliteiten.
  Verantwoordelijkheden:

  -het operationeel aansturen van externe partijen;
  -het zijn van eerste aanspreekpunt/contactpersoon voor de informatiemanager, management en team ICT;
  -het aansturen van de superuser(s);
  -de procescoördinatie van incidenten- en wijzigingenbeheer met betrekking tot de applicatie(s);
  -het opstellen van een businesscase/implementatieplan voor het invoeren van wijzigingen en het coördineren van incidenten- en wijzigingenbeheer;
  -het opstellen van een acceptatietestplan en het begeleiden van acceptatietests, in samenwerking met de superuser(s);
  -het signaleren van informatiebehoeften vanuit de bedrijfsprocessen en het vertalen hiervan naar nieuwe functionaliteiten;
  -het naleven van contractafspraken;
  -het afstemmen van de beheerorganisatie en de informatievoorziening op de bedrijfsbehoeften;
  -het fungeren als gesprekspartner van de afdelingshoofden op het snijvlak van business en ICT.
 • Systeembeheer
  Verantwoordelijk voor het beheren en verbeteren van de gehele IT-infrastructuur, de bijbehorende applicaties en netwerk assets.
  Verantwoordelijkheden:

  -operationeel houden van computerapparatuur, programmatuur, ontwikkelstraat, netwerken en databases;
  -beheren van de systeemdocumentatie en houdt logboeken bij;
  -testen op technisch niveau nieuwe apparatuur en programmatuur;
  -signaleren, adviseren en implementeren van de noodzakelijke updates van hardware en software (inclusief instructiebeschrijvingen);
  -signaleren van problemen/storingen, lost deze op en rapporteert hierover;
  -volgen en evalueren van ontwikkelingen;
  -geven van uitvoering aan het (informatie-) beveiligingsbeleid m.b.t. gebruik, programmatuur, data en infrastructuur;
  -bewaken van het juiste en correcte gebruik van de systemen en de vastgelegde procedures;
  -verzorgen van de autorisaties;
  -adviseren, ondersteunen, informeren en instrueren van gebruikers;
  -vervaardigen van handboeken en instructies;
  -vervaardigen van installatiebeschrijvingen en implementatie- en testplannen.
  -het analyseren en verhelpen van storingen en knelpunten,
  -als aanspreekpunt voor applicatiebeheerders, werkplekondersteuners en de helpdesk
  -het doen van voorstellen voor infrastructuurprojecten ter verbetering of vernieuwing van de omgeving
  -het schrijven (en bijhouden) van technische documentatie van de beheerde systemen
 • Applicatie beheer
  De spil tussen de business en ICT leveranciers. Op professionele wijze de wensen van gebruikers vertalen naar ICT oplossingen en het overzicht behouden over de applicatie(s) met hun onderlinge relaties.
  Verantwoordelijkheden:

  -het draaiende houden, alsmede het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden, van (maatwerk) applicaties;
  -het zo efficiënt mogelijk te beantwoorden van de interne klantvragen
  -het oplossen van incidenten
  -het zorgdragen van de beschikbaarheid, stabiliteit en performance
  -het verbeteren en zorgen dat er optimale aansluiting is op de wensen van de klant
  -het adviseren van opdrachtgevers met betrekking tot applicatieketen vraagstukken
  -opereren als crisismanager in geval van ernstige storingen
  -onderzoeken van technologische ontwikkelingen
  -het aansturen van externe leveranciers (met name infrastructuur beheer en ontwikkeling) met als doel om verbeteringen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de infrastructuur
  -de regie hebben over de selectie, analyse, testen en installatie van nieuwe releases van applicaties
  -zorgdragen voor de juiste werking van de applicaties en ziet er op toe dat de gebonden functionaliteiten in lijn liggen met de vraag
  -formuleren van preventieve, adaptieve en correctieve wijzigingen en uitvoeren van deze voorstellen
BigBossie-Business

Heiloo
+31 (0)6 383 322 95
KvK: 72083891

BTW nummer: 185162125B03